-->

Sunday, March 6, 2011

කල්පය

0
කල්පය

දශ දශයෙක් නම් -----> සියයෙක
දස සියයෙක් නම් -----> දහසෙක
සියක් දහසෙක් නම් -----> ලක්ෂයෙක
ලක්ෂ සියයෙක් නම් -----> කෝටියක
කෝටි සියයෙක් නම් -----> ප්‍රකෝටියක
ප්‍රකෝටි සියයෙක් නම් -----> කෝටි ප්‍රකෝටියක
කෝටි ප්‍රකෝටි සියයෙක් නම් -----> නහුතයක
නහුත සියයෙක් නම් -----> නින්නහුතයෙක
නින්නහුත සියයෙක් නම් -----> හුතනහුතයෙක
හුතනහුත සියයෙක් නම් -----> ඛම්‍භයෙක
ඛම්භ සියයෙක් නම් -----> විෂ්කම්භයක
විෂ්කම්භ සියයෙක් නම් -----> අකෙෂෟභිණියෙක
අකෙෂෟභිණි සියයෙක් නම් -----> බින්දුවෙක
බින්දු සියයෙක් නම් -----> අද්බුදයෙක
අද්බුද සියයෙක් නම් -----> නිරබ්බුදයෙක
නිරබ්බුද සියයෙක් නම් -----> අබබයෙක
අබබ සියයෙක් නම් -----> අටටයෙක
අටට සියයෙක් නම් -----> අහහයෙක
අහහ සියයෙක් නම් -----> කුමුදයෙක
කුමුද සියයෙක් නම් -----> සෞගන්ධියෙක
සෞගන්ධි සියයෙක් නම් -----> උත්පලයෙක
උත්පල සියයෙක් නම් -----> පුණඩරීකයෙක
පුණඩරීක සියයෙක් නම් -----> පදුමයෙක
පදුම සියයෙක් නම් -----> කථානයෙක
කථාන සියයෙක් නම් මහා -----> කථානයෙක
මහා කථාන සියයෙක් නම් -----> අසංඛ්‍යයෙක


සද්ධර්මාලංකාරය ඇසුරෙනි.


දශ දශයෙක් නම් -----> සියයෙක 100
දස සියයෙක් නම් -----> දහසෙක 1,000
සියක් දහසෙක් නම් -----> ලක්ෂයෙක 100,000
ලක්ෂ සියයෙක් නම් -----> කෝටියක 10,000,000
කෝටි සියයෙක් නම් -----> ප්‍රකෝටියක 1,000,000,000
ප්‍රකෝටි සියයෙක් නම් -----> කෝටි ප්‍රකෝටියක 100,000,000,000
කෝටි ප්‍රකෝටි සියයෙක් නම් -----> නහුතයක 10,000,000,000,000
නහුත සියයෙක් නම් -----> නින්නහුතයෙක 1,000,000,000,000,000
නින්නහුත සියයෙක් නම් -----> හුතනහුතයෙක 100,000,000,000,000,000
හුතනහුත සියයෙක් නම් -----> ඛම්‍භයෙක 10,000,000,000,000,000,000
ඛම්භ සියයෙක් නම් -----> විෂ්කම්භයක 1,000,000,000,000,000,000,000
විෂ්කම්භ සියයෙක් නම් -----> අකෙෂෟභිණියෙක 100,000,000,000,000,000,000,000
අකෙෂෟභිණි සියයෙක් නම් -----> බින්දුවෙක 10,000,000,000,000,000,000,000,000
බින්දු සියයෙක් නම් -----> අද්බුදයෙක 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
අද්බුද සියයෙක් නම් -----> නිරබ්බුදයෙක 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000
නිරබ්බුද සියයෙක් නම් -----> අබබයෙක 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
අබබ සියයෙක් නම් -----> අටටයෙක 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
අටට සියයෙක් නම් -----> අහහයෙක 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
අහහ සියයෙක් නම් -----> කුමුදයෙක 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
කුමුද සියයෙක් නම් -----> සෞගන්ධියෙක 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000
සෞගන්ධි සියයෙක් නම් -----> උත්පලයෙක 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000
උත්පල සියයෙක් නම් -----> පුණඩරීකයෙක 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ,000,000
පුණඩරීක සියයෙක් නම් -----> පදුමයෙක 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000
පදුම සියයෙක් නම් -----> කථානයෙක 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000
කථාන සියයෙක් නම් මහා -----> කථානයෙක 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ,000,000,000,000
මහා කථාන සියයෙක් නම් -----> අසංඛ්‍යයෙක 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000


No Response to "කල්පය"

Post a Comment

අදහස් සහ උදහස්